Podatki w Polsce a działalność czarterowa w Chorwacji

W Chorwacji w ciągu ostatnich kilku lat żeglarstwo stało się wielkim biznesem, gdzie od 2005 roku wzrosła liczba firm czarterowych, jachtów czarterowych i klientów czarterowych. Taki wzrost częściowo spowodowało zaostrzenie przepisów w zakresie czarteru, które weszły w życie w 2017 r. Przepisy te oznaczały koniec czarnego rynku czarterowego. Dzięki nim Chorwacja stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów czarterowych na świecie i zapewniła doskonałe możliwości rozwoju zarządzania czarterami jachtów. Z tej możliwości korzysta też coraz więcej Polaków, którzy zaczynają prowadzić biznes zarządzania czarterami jachtów w Chorwacji.

Najlepszą formą prowadzenia działalności czarterowej w Chorwacji jest założenie spółki w Chorwacji. Wiadomo, że spółka chorwacka prowadząca działalność czarterową na terenie Chorwacji, musi rozliczać przychód uzyskany z działalności na terenie Chorwacji. Jednak, jeśli właścicielem spółki w Chorwacji pośrednio i bezpośrednio jest polski rezydent podatkowy, to sprawy podatkowe zaczynają się trochę bardziej komplikować. Zatem, o czym musi pamiętać polski rezydent podatkowy posiadający 100% udziałów w spółce chorwackiej czarterującej jachty?

Polska rezydencja podatkowa a spółka w Chorwacji

Przede wszystkim o tym, że od całości swoich dochodów, ma obowiązek rozliczać się w Polsce. O jakich dochodach jest tu mowa? Jakie dochody mogą wystąpić po stronie podatnika? Przede wszystkim, dywidenda, ale nie tylko. Taka osoba może być również dyrektorem spółki i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jak w takim razie rozliczyć takie dochody? Nie wystarczy zajrzeć do przepisów polskiej ustawy o PIT. Istotna jest również umowa zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Umowa).

DYWIDENDA WYPŁACANA ZE SPÓŁKI W CHORWACJI

W myśl art. 10 tej Umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Chorwacji, osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, można opodatkować w Polsce. Dywidendy mogą być jednak opodatkowane także Chorwacji, lecz jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  1. a) 5 % kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest kapitałowa, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent;
  2. b) 15 % kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Zgodnie z polskimi przepisami, dochód z dywidendy to dochód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu w stawce 19%. Trzeba pamiętać, że dochód z dywidendy, można opodatkować w Chorwacji. A to oznacza, że zastosowanie znajdzie zapisana w Umowie, metoda unikania podwójnego opodatkowania. Taką metodą, w przypadku dywidendy, jest metoda proporcjonalnego odliczenia a to oznacza, że podatnik ma prawo odliczenia od podatku dochodowego, kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Republice Chorwacji.

Istotne jest jednak, że odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem odliczenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego w Chorwacji.

WYNAGRODZENIE DYREKTORA SPÓŁKI W CHORWACJI

Zgodnie z art. 16 Umowy, wynagrodzenia i inne podobne należności, które rezydent podatkowy polski otrzyma z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, można opodatkować w tym drugim Państwie. Należy pamiętać, że przepis ten nie odnosi się jednak wyłącznie do rady nadzorczej w rozumieniu polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, a do „rady dyrektorów”. Umowa stanowi bowiem, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim. Art. 16 umowy w wersji angielskiej odnosi się natomiast jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłacanych w zamian za pełnienie funkcji członka w organie określanym jako ,,the board of directors” (,,rada dyrektorów”).

Do dochodu z tytułu wynagrodzenia dyrektora, nie będzie jednak miała zastosowania metoda proporcjonalnego odliczenia, ale metoda wyłączenia z progresją. Co to oznacza? Dochód taki jest w Polsce zwolniony z opodatkowania – i to jest dobra wiadomość. Jednakże, jeśli podatnik osiągnie również dochód w Polsce, który opodatkowuje się według skali podatkowej, dochód z pensji dyrektorskich należy doliczyć do dochodu osiągniętego w Polsce. Następnie wziąć go pod uwagę przy obliczaniu odpowiedniej stawki podatku. Oznacza to, że dochód taki może wpłynąć na konieczność zapłacenia podatku według wyższej stawki.

CFC – ZAGRANICZNA SPÓŁKA KONTROLOWANA

Nie wszyscy pamiętają, że kilka lat temu, weszły życie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Jeśli polski rezydent podatkowy posiada udziały w jakiejkolwiek spółce zagranicznej, powinien zweryfikować, czy w jego przypadku, nie znajdą te przepisy zastosowania.

Na czym polegają przepisy CFC?  W skrócie, jeśli dana spółka jest, według tych przepisów, zagraniczną spółką kontrolowaną, polski rezydent podatkowy będzie musiał zapłacić podatek od osiągniętego przez tę spółkę, dochodu.  Zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu tych przepisów, jest:

1) zagraniczna jednostka z siedzibą lub zarządem lub zarejestrowana lub położona na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

2) zagraniczna jednostka z siedzibą lub zarządem lub zarejestrowana lub położona na terytorium państwa innego niż wskazane powyżej, z którym Polska nie ratyfikowała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo UE nie ratyfikowała umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie poniższe warunki:

  1. podatnik posiada w niej ponad 50% udziałów lub % praw głosu w organach kontrolnych lub prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje nad nią kontrolę faktyczną,
  2. co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi ze źródeł pasywnych (m.in.: dywidendy, wierzytelności, odsetki, poręczenia, gwarancje, prawa autorskie) lub działalności ubezpieczeniowej, bankowej),
  3. faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby jednostka ta była polskim rezydentem podatkowym, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej rezydencji.

Spółka, o której mowa w niniejszym artykule, czarteruje jachty, a jej siedziba jest w Chorwacji. Podatnik posiada w niej 100% udziałów. Chorwacja nie jest jednym z terytoriów wymienionych w rozporządzeniu dot. „rajów podatkowych”, a Polska zawarła z nią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zatem, trzeba zweryfikować, czy spółka ta spełnia łącznie warunki z ww. pkt 3). Pierwszy z nich – tak. Co do drugiego, w mojej opinii spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, a przychód z czarterowania jachtów, nie jest przychodem pasywnym. Co do warunku trzeciego natomiast, należałoby zweryfikować przepisy dot. opodatkowania w Chorwacji.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że posiadając udziały w spółce zagranicznej, trzeba pamiętać o sprawdzeniu wszelkich, możliwych do wystąpienia, skutków podatkowych. Więcej na temat samego czarteru znajdziecie tutaj.

Powyższy artykuł został napisany przez sympatyczną Panią Mecenas, która jest również podatkowcem i właścicielką właśnie tworzącego się bloga o nazwie Law and Taxes.  Niedługo zapraszamy na kolejne artykuły prawno-podatkowe 🙂

 

Leave a Reply