PCC – płacić, czy nie płacić?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170). PCC podlegają z reguły umowy sprzedaży zawierane przez osoby, które nie zajmują się zawodowo działalnością handlową. Inaczej mówiąc, nie są one przedsiębiorcami.

Przypominam, iż umowa sprzedaży to porozumienie zawarte między dwiema stronami, na mocy którego jedna z nich (sprzedawca) zobowiązuje się przekazać własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie (kupującemu). Kupujący natomiast zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić za nią ustaloną kwotę.

Powyższe oznacza, iż PCC zapłacimy, jeśli jacht kupimy od podmiotu niebędącego podatnikiem VAT, czyli osoby prywatnej. Wówczas dokumentem potwierdzającym dokonaną transakcję będzie wspomniana wyżej umowa sprzedaży.

Kiedy należy opłacić PCC?

Jacht podlega opodatkowaniu, gdy w chwili zakupu:

  • znajdował się w Polsce,
  • znajdował się za granicą, ale kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i umowa zawiera się w Polsce.

Sprzedaż jachtu podlega PCC w wysokości 2%, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość zakupionego jachtu. Należy pamiętać, że wartość na umowie oraz wykazana w formularzu PCC-3 nie powinna odbiegać od wartości rynkowej. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że wartość zaniżono, przez co zapłacony podatek jest zbyt niski, może wezwać podatnika do podwyższenia wskazanej wartości. Jednocześnie poda, jaka jest wartość zakupionego jachtu według swojej wstępnej oceny. Podatnik może zgodzić się z oceną wartości wskazaną przez urząd skarbowy i dopłacić podatek wraz z odsetkami. Może też przedłożyć urzędowi wycenę rzeczoznawcy, który potwierdzi wartość zakupionego jachtu. Jeśli podatnik nie przekaże wyceny rzeczoznawcy ani nie przystanie na propozycję ceny wskazaną przez urząd skarbowy, urząd powoła biegłego. Wówczas on wyceni wartość jachtu. Jeżeli wartość wskazana przez biegłego okaże się większa o co najmniej 33% od wartości wskazanej przez podatnika, konieczne będzie opłacenie nie tylko podatku wraz z odsetkami, ale również kosztów opinii biegłego.

Osoba, która zakupi jacht powinna złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 oraz zapłacić podatek w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży-kupna, a nie z chwilą przeniesienia własności jachtu. Należy pamiętać o tym w przypadku zakupu jachtu na raty.

Kiedy nie płacimy PCC?

PCC podlegają rzeczy znajdujące się na terytorium Polski. Istotne – dotyczy też rzeczy znajdujących się za granicą, jeśli nabywca mieszka w Polsce i czynności dokonano w Polsce. Oznacza to, że jeśli kupimy jacht za granicą i tam podpiszemy umowę, to nie będziemy mieć obowiązku zapłaty w Polsce PCC.

Zdjęcie Van3ssa 🩺 Zheki 🙏 Dazzy 🎹 z Pixabay

 

Leave a Reply