Pytania dotyczące aspektów prawnych zakupu jachtu

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie jachtu należy podjąć szereg ważnych decyzji. Decyzje te będą bowiem miały wpływ na eksploatację jachtu w przyszłości. Aby ułatwić podjęcie decyzji co do zakupu jachtu przyszli właściciele powinni odpowiedzieć sobie na pewne pytania dotyczące aspektów prawnych samego zakupu jachtu.

O rozważaniach na temat kupna jachtu, pisałam więcej tutaj.

Czy kupić jacht w swoim imieniu, czy za pośrednictwem spółki?

Rejestracja jachtu na spółkę w celu jego posiadania i prowadzenia, zapewnia nie tylko prywatność ostatecznemu właścicielowi Ogranicza również odpowiedzialność w przypadku ewentualnego roszczenia przeciwko ostatecznemu właścicielowi jachtu. Korzystanie ze spółki będącej właścicielem jachtu może zatem zapewnić ochronę majątku ostatecznego właściciela.
Specjaliści od prawa jachtowego często doradzają właścicielom, aby po nabyciu jachtu założyli spółkę celową. Wówczas właściciele nie narażą na szwank innych swoich aktywów i prowadzonych biznesów.

Czy kupić nowy lub używany jacht?

Jacht można kupić jako nowy od producenta lub używany na rynku wtórnym. W przypadku zakupu nowego jachtu warunki sprzedaży i zakupu (oraz dokumentacja, którą należy dostarczyć) zawiera się w szczegółowej umowie. Przy zakupie używanego jachtu główne warunki handlowe uzgadnia się za pośrednictwem pośrednika. Strony podpisują umowę kupna-sprzedaży jachtu  odzwierciedlającą uzgodnione warunki zakupu jachtu. Zaleca się stronom zasięgnięcie porady prawnej przed podpisaniem umowy, aby upewnić się, że są one chronione i kupią jacht, który wybrali.

Zakup nowego jachtu

W przypadku zakupu nowego jachtu, dobrze jest zasięgnąć porady prawnika od prawa jachtowego. Prawnik ten może pomóc w analizie umowy dotyczącą projektu i budowy, w której zawarte będą regulacje dotyczące koordynacji pracy projektanta, architekta morskiego, konstruktora i zewnętrznych dostawców.

Kategorie nowych jachtów na rynku pierwotnym

Na rynku pierwotnym można wyróżnić trzy kategorie jachtów: jachty produkcyjne, jachty „pół niestandardowe” i jachty „niestandardowe”.

Jachty produkcyjne są zazwyczaj najtańsze i najszybsze w dostawie. Margines personalizacji jachtu jest bardzo mały. Umowa sprzedaży i budowy jest zazwyczaj przedstawiana kupującemu w standardowej formie, a margines na zmiany lub negocjacje jest bardzo niewielki.

Jachty „niestandardowe” budowane są w większości przypadków całkowicie zgodnie z wymaganiami właściciela jachtu. Właściciel i jego zespół będą wymagać ścisłej współpracy i regularnych spotkań podczas projektowania i budowy jachtu. Zaleca się skorzystanie z pomocy wykwalifikowanej firmy do zarządzania projektem, aby zapewnić terminowość i realizację zgodnie z ustalonym budżetem.

Przy zamawianiu nowego jachtu, a konkretnie jachtu niestandardowego lub pół niestandardowego, koniecznością jest zapoznanie się z postanowieniami umowy budowy jachtu.

Klauzule umowne do rozważenia:

 • Specyfikacja i plany:

szczególnie, jeśli jacht ma niestandardową konstrukcję, a klient ma szczególne wymagania w zakresie wzornictwa, jakości i osiągów oraz wyposażenia wnętrza jachtu. Warunki te będą na ogół zawarte w harmonogramie załączonym do umowy głównej;

 • Cena umowna/zmiana kosztów;
 • Płatności:

W większości przypadków pierwsza rata ceny zakupu będzie płatna jako zaliczka przed rozpoczęciem budowy jachtu. Kolejne raty staną się wówczas wymagalne po zakończeniu poszczególnych etapów budowy (tj. montowanie kilu, ukończenie kadłuba i wodowanie), które zostaną potwierdzone przez inspektora. Ostatnia rata będzie należna w momencie dostawy jachtu;

 • Podwykonawstwo / dostawcy (tj .: silniki i systemy nawigacyjne);
 • Niespełnienie kryteriów realizacji projektu;
 • Ryzyka (ubezpieczenie stoczni podczas budowy);
 • Zabezpieczenia (gwarancje zwrotu dla właściciela / gwarancja płatności dla stoczni (gwarancja osobista lub gwarancja bankowa));
 • testy:

Umowa powinna określać możliwość przeprowadzenia testów jachtu. Testy należy przeprowadzić podczas budowy i po jej zakończeniu. Kupujący jacht powinien mieć prawo do obecności przedstawiciela stoczni podczas testów, który będzie odpowiadał na pytania kupującego dotyczące procesu budowy jachtu;

 • Dokumentacja i dostawa;

Umowa będzie musiała określać zarówno czas i procedurę dostawy jachtu, jak i dokumentację, którą budowniczy dostarczy przy dostawie, w zamian za ostatnią ratę ceny zakupu:

 • Okres gwarancji;
 • Niedotrzymanie umowy;
 • Rozwiązywanie sporów:

Arbitraż pozostaje preferowaną procedurą w tego rodzaju umowach;

 • Wybór prawa.

Zakup używanego jachtu z rynku wtórnego

Zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie używanego jachtu z rynku wtórnego, należy się upewnić, że poniższe kluczowe kwestie rozważono, aby uniknąć złych i kosztownych niespodzianek.

 • Przegląd jachtu:

Czy to jest dodatkowy koszt? Tak, ale przegląd jachtu pozwoli zaoszczędzić o wiele więcej ukrytych kosztów w przyszłości. Zawsze należy wyznaczyć  inspektora, który przeprowadzi przegląd przed zakupem jachtu lub tak zwany przegląd stanu jachtu i próbę morską. Trzeba dokładnie wiedzieć, co się kupuje i mieć wyobrażenie o prawdopodobnym poziomie przyszłych kosztów związanych z eksploatacją jachtu. Jeśli jacht jest w idealnym stanie – super!. Jeśli nie – to należy negocjować cenę jachtu lub usunięcie usterek jachtu na koszt Sprzedającego przed jego kupnem;

 • Analiza umowy kupna – sprzedaży jachtu/Dokumentacja i dostawa:
  Umowa będzie musiała określać zarówno czas, jak i procedurę, której należy przestrzegać przy dostawie jachtu, oraz dokumentację, którą Sprzedawca dostarczy przy dostawie w zamian za saldo ceny zakupu;
 • Należy upewnić się, że umowa obejmuje następujące punkty:
 • Cena i sposób płatności (zwykle 10% zaliczki przy podpisaniu i reszta przy dostawie w zamian za uzgodnioną dokumentację);
 • Warunki specjalne (tj.: zakup podlega uzyskaniu odpowiedniego finansowania, wady zidentyfikowane i zaakceptowane przez Kupującego bez możliwości renegocjacji ceny);
 • Próba morska i przegląd stanu jachtu (w celu zapewnienia Kupującemu dodatkowej  ochrony);
 • Daty przeglądu prób morskich i warunków, przyjęcia i / lub odrzucenia jachtu oraz dostawy;
 • Miejsce dostarczenia;
 • Status VAT jachtu;
 • Metody odrzucenia jachtu;
 • Wady i konsekwencje w zakresie depozytu zapłaconego przez kupującego, zapłaty prowizji brokerskiej, anulowania i szkód;
 • Prawo właściwe dla umowy.

Wzór standardowej umowy kupna sprzedaży jachtu używanego znajdziecie tutaj.

Istotne dokumenty

Należy upewnić się, że sprzedający posiada dokumenty wymienione poniżej, których oryginały dostarczy przy odbiorze jachtu:

 • Inwentaryzacja (zawierająca wszystkie elementy silnika, pokładu i wnętrza, które są uwzględnione przy sprzedaży i, które są dostępne na pokładzie);
 • Certyfikat konstruktora i, jeśli dostępne, poprzednie paragony/faktury zakupu jachtu;
 • Certyfikaty jachtu (będą zależeć od bandery, wielkości statku, rodzaju rejestracji, tonażu oraz od tego, czy jacht jest sklasyfikowany, czy nie);
 • Wszystkie dzienniki, plany, podręczniki, instrukcje, dokumentacje techniczne, instrukcje itp. dotyczące jachtu i jego wyposażenia, które są obecnie w posiadaniu Sprzedającego;
 • Ogólne przypisanie wszystkich aktualnych gwarancji na jacht oraz jego wyposażenie i komponenty;
 • Dokumentacja korporacyjna wykazująca, że ​spółka jest w dobrym stanie (jeśli właścicielem jachtu jest spółka);
 • Protokół, uchwały udziałowców i pełnomocnictwo do zakupu / sprzedaży i dostawy jachtu (jeśli właścicielem jachtu jest spółka);
 • Certyfikat opłaconego podatku VAT lub oświadczenie Sprzedającego potwierdzające datę wpłynięcia jachtu do UE w ramach odprawy czasowej dla jachtów rekreacyjnych lub dokument importowy dla jachtów komercyjnych;
 • Faktury za motorówki, narty wodne i inne zabawki sprzedawane z jachtem;
 • Gwarancja osobista, najlepiej od statecznego właściciela(jeśli właścicielem jachtu jest spółka), potwierdzająca tytuł prawny do jachtu i status jachtu bez zastawu (uzyskanie go może być trudne, ale należy uzyskać gwarancję);
 • Wypis z rejestru, wystawiony na kilka dni przed dostawą, wskazujący, że statek jest wolny od zarejestrowanych obciążeń;
 • Jeśli jacht jest sklasyfikowany, potwierdzenie klasy wydane na kilka dni przed dostawą, które jest wolne od jakichkolwiek zaleceń;
 • Potwierdzenie od organu rejestrującego jachty, że nie ma żadnych zaległych opłat ani innych opłat należnych do rejestru w odniesieniu do jachtu;
 • Listy zwalniające członków załogi potwierdzające, że nie mają oni żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy ;
 • Faktura handlowa;
 • Protokół dostawy i odbioru.

Wszystkie powyższe informacje służą wyłącznie celom ogólnym i nie należy ich traktować jako porady prawnej.

 

 

Leave a Reply