Procedura odprawy czasowej jachtu w Unii Europejskiej

Jeśli jacht pływa po wodach terytorialnych Unii Europejskiej, to należy pamiętać o opłacie podatku od towarów i usług (VAT). Z opłatą VAT zwiąże się również wcześniejszy wybór państwa bandery, struktury własności jachtu oraz miejsce rezydencji podatkowej właściciela jachtu. Więcej na ten temat pisałam tutaj.
Szóstą dyrektywę UE w sprawie VAT zmieniono w 1993 r. Jedna z wprowadzonych wówczas poprawek stanowi, że wszystkie jachty, których właścicielem jest rezydent podatkowy UE, który korzysta z jachtu na wodach UE, muszą mieć opłacony podatek VAT. Inaczej będzie w przypadku, jeśli jacht będzie zwolniony z opłaty VAT, to wówczas właściciel powinien posiadać dowód zwolnienia z podatku VAT na pokładzie jachtu. Więcej na temat podatku VAT znajdziecie tutaj.
Nieprzestrzeganie przepisów UE w zakresie VAT może mieć poważne konsekwencje dla jachtu i jego właścicieli. Mogą one obejmować zatrzymanie lub zajęcie jacht lub surowe kary finansowe. Dlatego ważne jest, aby jacht przestrzegał wszystkich przepisów i posiadał odpowiednią struktury własności.

Procedura odprawy czasowej jachtu

Właściciele jachtów niebędący rezydentami podatkowymi UE, którzy chcą żeglować na jachcie na wodach UE w celach prywatnych mogą tymczasowo sprowadzić swój jacht do UE bez opłat celnych lub podatku VAT. W takiej sytuacji jacht powinien skorzystać z „procedury odprawy czasowej” (TI) z możliwością pływania po wodach UE przez okres  do 18 miesięcy.
Gdy okres 18 miesięcy kończy się, jacht powinien oddalić się od wód terytorialnych UE. W oficjalnym żargonie żeglarskim okres ten nazywa się „okresem rozładowania się”. Wypłynięcie jachtu z obszaru celnego UE jest zwykle sposobem zakończenia lub „zwolnienie” z procedury odprawy czasowej. Jeśli jacht nie odpłynie przed upływem tego czasu, opłata cła i podatku VAT staną się wymagalne.
Jacht czasowo przypływa do UE, a nie konkretnie do jednego z państw członkowskich. W ten sposób może się przepłynąć z jednego państwa członkowskiego do drugiego bez dalszych formalności celnych w dozwolonym okresie 18 miesięcy. Po 18 miesiącach jacht musi zostać wyeksportowany przed ponownym wjazdem do UE na tych samych zasadach.

Jak można objąć jacht procedurą odprawy czasowej?

Tak na prawdę wystarczy przekroczenie przez jacht granicy obszaru celnego UE jest ogólnie rzecz biorąc wystarczający. Jacht może być zobowiązany do korzystania z trasy określonej przez służby celne UE. Wówczas właściciel jachtu będzie musiał złożyć deklarację celną. Organy celne mogą wymagać również zapewnienia pewnego rodzaju zabezpieczenia lub gwarancji na pokrycie opłat celnych i podatku VAT, które staną się wymagalne, jeżeli jacht nie wypłynie z Unii Europejskiej w okresie 18 miesięcy.

Jak długo jacht objęty procedurą odprawy czasowej może pozostać w UE?

Zwykle można korzystać z jachtu w UE przez półtora roku. Technicznie termin na korzystanie z prywatnych środków transportu morskiego i żeglugi śródlądowej wynosi 18 miesięcy. Określa to art. 217 lit. e) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 (UCC-DA).

Czy 18 miesięcy można przedłużyć, jeśli jacht nie jest używany?

Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach określonych w art. 251 ust. 3 unijnego kodeksu celnego (UKC).

Czy można skorzystać z kolejnego okresu odprawy czasowej? Jak długo trzeba czekać?

Tak, można skorzystać z kolejnego okresu odprawy czasowej. Można wypłynąć jachtem z UE

a kiedy się wróci, można rozpocząć nowy okres odprawy czasowej. Przepisy celne nie przewidują „minimalnego okresu”, podczas którego jacht musi pozostać poza organami celnymi

terytorium Unii. 

Procedura odprawy czasowej – przepisy

Przepisy prawne dotyczące odprawy czasowej znajdują się w:
  • art. 250–253 unijnego kodeksu celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 ustanawiające unijny kodeks celny);
  • art.  207 – 217 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.

Ważne – procedura odprawy czasowej

Ten wpis jest jedynie prostym wyjaśnieniem prawa w zakresie procedury czasowej odprawy i nie jest ono wyczerpujące. Niniejsze informacje nie mogą być cytowane jako ostateczne w odniesieniu do poszczególnych przypadków.

Leave a Reply