Państwo bandery – czym jest i jaka jest jego rola?

Każdy jacht powinno się zarejestrować w wybranym przez siebie państwie. Jacht jest wówczas zobowiązany do noszenia bandery tego państwa, a także przestrzegania zasad i przepisów nałożonych przez nie.

Jacht będzie przestrzegał przepisów prawa morskiego państwa bandery na otwartym morzu, a także będzie korzystał z różnych zabezpieczeń i preferencyjnych traktowań, takich jak podatki, certyfikacja i bezpieczeństwo itp., zgodnie z prawem państwa bandery.

Rejestracja jachtów odgrywa ważną rolę w wielu aspektach. Przykładem może być np. zakup jachtu, finansowanie, leasing jachtu oraz różne priorytety właścicieli i hipotek.

Dlaczego „państwo bandery”?

Termin państwo bandery powstało z powodu używania bandery jako symbolu narodowości, do której należą jachty. Bandera stała się oficjalnie usankcjonowanym i bardzo silnym symbolem państwa. Jest ona widocznym dowodem przynależności nadawanego przez państwo jachtom zarejestrowanym zgodnie z jego prawem krajowym. Krótko mówiąc, bandera jachtu pokazuje przynależność państwową, zgodnie z prawem którego statek pływa na wodach międzynarodowych.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie jachty rejestruje się w kraju pochodzenia ich właściciela. Kraj, w ramach którego działają takie jachty, określany jest mianem państwa bandery, podczas gdy praktyka rejestrowania jachtu w państwie innym niż państwo właściciela statku nazywana jest flag of convenience – „FOC”.

Jakie państwo może zostać państwem bandery?

Aby dane państwo znalazło się na liście państw bandery, musi posiadać niezbędną infrastrukturę morską – zarówno finansową, jak i techniczną. Co najważniejsze, powinno również przestrzegać wszystkich norm i przepisów ustanowionych przez Międzynarodowe Organizacje Morskie (IMO) .

W przypadku gdy jacht nie spełnia wymaganych norm nałożonych przez władze, państwo bandery powinno posiadać możliwości nałożenia kar na jacht.

Istnieje wiele korzyści z posiadania oddzielnego państwa bandery i rejestracji jachtu. Jednakże istnieje również kilka zalet posiadania obydwu tych rejestracji w jednym państwie:

 • Na państwo bandery wybiera się kraj oferujący najdogodniejsze rozwiązania dla właściciela jachtu;
 • Kraj, który służy jako państwo bandery, uważa się za najważniejszy w przypadku stosowania przepisów:
  • dotyczących przeprowadzania regularnych kontroli i inspekcji w celu zapewnienia, że ​​jacht odpowiednio przestrzega swoich wytycznych morskich;
  • Te wymagania, które należy spełnić, są obowiązkowe i wyraźnie określone w kilku międzynarodowych konwencjach morskich, takich jak SOLAS i UNCLOS
  • jacht pływający pod banderą państwa, który nie spełnia wymogów dotyczących monitorowania i inspekcji, uważa się za jacht o gorszym standardzie. To może skomplikować sprawę właścicielowi, nawet jeśli sam jacht jest super luksusowy.

Aby zapewnić, że państwo bandery dla jachtów posiada niezbędne zasoby do prowadzenia polityki bezpiecznej żeglugi, IMO opracowała unikalny system. System angażuje same państwa bandery, które ustalają ich poziom kompetencji, a następnie przedstawiają organizacji szczegółowy raport na ten temat. Niestety nie ma poziomu bazowego, w stosunku do którego wszystkie państwa bandery mogą się mierzyć. Jednak inspekcje kontroli państwa portu (PSC) i inne metody są stosowane w celu znacznego podniesienia standardu statków.

Należy jednak zauważyć, że ostatnio pojawiły się problemy związane z kilkoma banderami FOC, które poświęcały bezpieczeństwo marynarzy. Dlatego ważne jest, aby marynarze wiedzieli o problemach związanych z takimi banderami.

Rola państwa bandery:

  • Jedną z najważniejszych ról państw bandery jest rozstrzyganie różnych rodzajów konfliktów morskich, takich jak wypadek , ratownictwo itp., zgodnie z podstawowym prawem „obywatelstwa” jachtów;
  • państwo bandery jest odpowiedzialne za nadzorowanie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem i upoważnione do wydawania lub cofania Certyfikatu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) jachtu;
  • podstawowe standardy operacyjne dla jachtu wymagane przez IMO i MOP, takie jak kompetencje załogi, minimalna obsada załogi, ochrona statku i portu, normy zatrudnienia, warunki pracy na pokładzie itp. również odpowiedzialność państwa bandery, poprzez współpracę z właścicielami statków;
  • Jeśli port lub organ regulacyjny stwierdzi, że statek nie nadaje się do żeglugi, załoga będzie działać zgodnie z instrukcjami państwa bandery. Zazwyczaj państwo bandery zezwala na takie zadania jednemu z wybranych towarzystw klasyfikacyjnych;
  • państwo bandery jest odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami bandery w celu przeprowadzenia dochodzenia w przypadku wypadków, w których występuje związek przyczynowy lub zanieczyszczenie;
  • Zgodnie z UNCLOS państwo bandery musi zapewnić, że jego statki są zgodne ze wszystkimi wymogami dotyczącymi przeciwdziałania zanieczyszczeniom i przepisami dotyczącymi zanieczyszczenia mórz, tj. przyjąć przepisy ustawowe i wykonawcze mające na celu zapobieganie, ograniczanie i kontrolę zanieczyszczeń

Państwo bandery przekazuje większość swoich obowiązków towarzystwom klasyfikacyjnym, które obejmują wdrażanie przepisów i obowiązki techniczne.

Zmiana państwa bandery

Zmiana państwa bandery może nastąpić, jeśli właściciel statku zdecyduje się przenieść do innego państwa lub gdy statek sprzedano innej stronie, która ma inne preferencje dotyczące państwa bandery.

Oficjalny wpis do rejestru statków nowego państwa bandery dla statków morskich nastąpi dopiero po wykreśleniu statku z rejestru poprzedniego państwa bandery.

W pierwszym dniu pod banderą nowego państwa statek podlega inspekcji Wydziałowi Bezpieczeństwa państwa bandery lub przez wybraną uznaną instytucję klasyfikacyjną działającą w imieniu nowego państwa bandery. Inspektor działający w imieniu państwa bandery lub inspektora klasowego wydaje świadectwo z okresem ważności od 3 do 5 lub więcej miesięcy, w zależności od polityki państwa bandery.

Zdjęcie Tamara MalaniyUnsplash

Leave a Reply