Finansowanie zakupu jachtu

Przyszli właściciele jachtów starający się o finansowanie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy muszą pożyczyć pieniądze na zakup jachtu, i tych, którzy chcą uwolnić kapitał inwestycyjny na różne projekty biznesowe.

W większości przypadków trzeba być rezydentem podatkowym w Unii Europejskiej, aby wykorzystać finansowanie przez europejską instytucję finansową (bank lub firmę leasingową), bez względu na to, czy jest on nowy, czy też używany. Może być również wymagane posiadanie działalności komercyjnej, aktywów (nieruchomości) i rachunku bankowego w banku europejskim, aby instytucja finansowa mogła swobodnie korzystać z gwarancji kredytowych przy udzielaniu finansowania.

Finansowanie zewnętrzne jachtu może stanowić podstawę struktur leasingowych, które można wykorzystać, aby obniżyć  podatek VAT) od jachtów w Unii Europejskiej (UE). Ponadto nadwyżki funduszy generowane przez finansowanie mogą być przekazywane specjalistycznym podmiotom zarządzającym aktywami w celu zapewnienia dodatnich zwrotów, aby pomóc w pokryciu kosztów eksploatacji jachtu.

Istnieją także mocne prawne i praktyczne argumenty przemawiające za finansowaniem zewnętrznym, w tym prywatność i bezpieczeństwo.

Dla uproszczenia termin „właściciel” jest używany w tym artykule w znaczeniu szeroko rozumianego właściciela niż właściciela prawnego (zwykle korporacyjnego).

Finansowanie zewnętrzne a skuteczne obniżenie podatku VAT

Dla przyszłych właścicieli największą korzyścią z finansowania jest to, że może ono stanowić podstawę struktury skutecznego obniżenia podatku VAT.

Podatek VAT jest zazwyczaj naliczany od jachtów używanych na wodach wewnątrzwspólnotowych, niezależnie od tego, czy jacht jest własnością spółki spoza UE, czy obywatela UE. Jachty, które spędzają mniej niż 6 miesięcy na wodach wewnątrzwspólnotowych, mogą mieć status czasowego przywozu, który jest wolny od podatku VAT. Jednak w celu zachowania statusu czasowego przywozu obywatele UE nie mogą korzystać z jachtu podczas pobytu na wodach wewnątrzwspólnotowych.

Specjaliści od struktur podatkowych opracowują nowe strategie i programy, aby pomóc swoim klientom w obchodzeniu skomplikowanych przepisów związanych z opłatą podatku VAT. Organy podatkowe są oczywiście tego świadome i często wydają wytyczne potępiające dane rozwiązanie. Dlatego też, przyszli właściciele jachtów, którzy chcieliby skutecznie obniżyć podatek VAT, powinni ewentualnie skorzystać z rozwiązań, które ograniczają lub odraczają płatności podatkowe. Powinni jednak oni pamiętać, że nawet takie rozwiązania nie są ani proste, ani tanie, i wymagają specjalistycznej wiedzy i zarządzania.

 Finansowanie zewnętrzne a prywatność właściciela jachtu

Wielu potencjalnych właścicieli jachtów obawia się o swoją prywatność oraz bezpieczeństwo osobiste. Posiadanie banku jako właściciela ich jachtu może pomóc zagwarantować to bardziej skutecznie niż wykorzystanie własnej spółki lub trustu do tego celu. „Zasłona korporacyjna” spółki lub trustu będących właścicielami jachtu może zostać zniesiona w pewnych okolicznościach. W przypadku, gdy jacht jest obciążony hipoteką, bank jako właściciel jachtu zajmuje wyższą pozycję niż pozostali wierzyciele w przypadku wniesienia powództwa przeciwko dłużnikowi (rzeczywistemu właścicielowi). Takie rozwiązanie, w zależności od jurysdykcji, w której podjęto działanie prawne, pomaga w pewien sposób ochronić jacht.

Należy jednak zauważyć, że żadna struktura nigdy nie może wykluczyć możliwości wniesienia roszczenia przeciwko samemu jachtowi, w wyniku zastawu wynikającego na przykład z niezaspokojonych roszczeń dostawców lub członków załogi. Może to również skutkować zatrzymaniem jachtu, a ostatecznie sprzedażą sądową, z a co bez wątpienia każdy bank chciałby zadośćuczynienia.

 Finansowanie jachtu za pomocą leasingu

Jeżeli jacht zamierza pływać na wodach UE, to prosta forma finansowania, jaką jest leasing jachtu, może pomóc zaoszczędzić podatek VAT. Proces uzyskania leasingu jest bardzo prosty.

Po wyborze jachtu przyszły właściciel powinien wynegocjować ostateczną cenę ze sprzedawcą jachtu lub jego producentem i wpłacić depozyt. Następnie firma leasingowa lub bank organizuje zakup jachtu. Saldo finansuje firma leasingowa lub bank, który wynajmuje jacht na uzgodniony okres według umownej stawki miesięcznej (lub kwartalnej) prawdziwemu właścicielowi jachtu. Obniżone stawki podatku VAT płaci się od tych rat zgodnie z rodzajem jachtu, jego wielkością, obszarem nawigacji i rodzajem leasingu. Pod koniec umowy leasingu istnieje możliwość zakupu jachtu lub po prostu zwrócenie go do banku.

Istnieją dwa rodzaje leasingów: operacyjny i finansowy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na tym, że firma leasingowa lub bank oddaje jacht jego „właścicielowi” w użytkowanie. „Właściciel” może czerpać z jachtu korzyści i przyjemność. Na koniec umowy leasingowej ma prawo do wykupu jednostki za wcześniej ustaloną kwotę (może też poprosić o przedłużenie umowy leasingowej).

Leasing finansowy

Leasing finansowy polega na tym, że firma leasingowa lub bank i „właściciel” jachtu umawiają się, że po okresie obowiązywania umowy, czyli po zapłaceniu ostatniej raty, jacht staje się własnością „właściciela”.

W leasingu finansowym klient ma na wstępie większe koszty do poniesienia, niż w przypadku leasingu operacyjnego (w tym przypadku firmy leasingowe mogą udzielić pożyczkę na opłacenie 22 % VAT).

Leasing jachtu to świetny sposób na sfinansowanie jachtu i najpopularniejsza forma finansowania jachtu w Polsce oraz za granicą. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać znaczne oszczędności na podatku VAT, zarówno na nowych, jak i używanych jachtach. Zagraniczne programy leasingowe oferowane na rynku są uznanymi programami finansowania morskiego jachtów wszystkich rozmiarów. Najpopularniejsze programy leasingowe pochodzą z takich państw jak Malta, czy Cypr.

Zarówno maltański, jak i cypryjski, program finansowania leasingu istnieje od wielu lat w Europie. Zapewnia on legalny i bezpieczny sposób na uzyskanie leasingu oraz obniżenie podatku VAT od zakupu jachtu.

Więcej na temat maltańskiego programu leasingowej znajdziesz tutaj.

Finansowanie jachtu za pomocą pożyczki

Pożyczki na zakup jachtu to kredyty ratalne ze stałymi miesięcznymi płatnościami, zwykle na okres od dwóch do 15 lat. Oprocentowanie i warunki pożyczek różnią się w zależności od pożyczkodawcy, wielkości pożyczki, zdolności kredytowej i dochodu.  Oraz od tego, czy pożyczkę zabezpieczono jachtem, czy nie.

Zabezpieczone pożyczki na jachcie wykorzystują zakupiony jacht jako zabezpieczenie. Mogą mieć wyższe limity kredytu, dłuższe warunki spłaty i niższe stawki niż pożyczki niezabezpieczone. Istnieje ryzyko, że w razie niewykonania zobowiązania można stracić jacht.

Najlepszym i najskuteczniejszym zabezpieczeniem będzie dla banku tzw. przewłaszczenie jachtu na zabezpieczenie. Przywłaszczenie na zabezpieczenie przypomina swoją konstrukcją leasing. Bank udzielając pożyczki na jacht zawiera jednocześnie z „właścicielem” jachtu  umowę przewłaszczenia.  Bank staje się właścicielem jachtu do czasu spłaty pożyczki. Dopiero po uiszczeniu całej należności przez „właściciela” jachtu, prawo własności jachtu wraca z banku na jego rzecz.

Innymi sposobami na zabezpieczenie pożyczki może być hipoteka morska, zastaw oraz zastaw rejestrowy.

Hipoteka morska

Kupując gotowy jacht (nowy lub używany) najlepszą formą zabezpieczenia z punktu widzenia banku jest hipoteka morska. Hipotekę morską rejestruje się w rejestrze bandery jachtu lub w rejestrze okrętowym. Ponieważ kredyt hipoteczny reguluje się prawem bandery jachtu, wybór rejestru jest kluczowym czynnikiem w planowaniu budowy jachtu. Wpływa to na łatwość, z jaką można później wykupić jacht. Zgodnie z umową hipoteka podlega prawu kraju, w którym jacht zarejestrowano. Inne formy zabezpieczenia obejmują opłaty, cesje i zobowiązania, chociaż ogólnie uważa się je za mniej skuteczne. Nawet jeśli zabezpieczeniem jest sam jacht, zwykle wymaga się gwarancji osobistej lub korporacyjnej.

Pożyczkodawca może również wymagać, aby pieniądze z czarteru i wszelkie wypłaty z ubezpieczenia wpłacano najpierw bezpośrednio do niego. Jacht należy utrzymywać zgodnie ze standardami wymaganymi przez pożyczkodawcę, które wymagają przeprowadzania przeglądów oraz niezależnych wycen.

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką morską co do zasady podlega zaspokojeniu z jachtu wpisanego do rejestru okręgowego z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami. Zaspokojenie wierzyciela (np. banku) następuje na ogół w drodze egzekucji. Istotą takiego zabezpieczenia jest też to, że jacht pozostaje w dyspozycji właściciela (klienta), który może z niego korzystać.

Zastaw

W przypadku zastawu na jachcie  pożyczkodawcy będzie przysługiwało prawo, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z jachtu bez względu na to, czyją stał się on własnością. Będzie miał on również pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela jachtu.

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem jachtu a wierzycielem. Także – uwaga – wydanie jachtu wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Tutaj pojawia się problem –  jeśli ktoś kupuje jacht, to raczej po to, aby z niego korzystać. Nie interesuje go zatem wydanie jachtu bankowi.

Zastaw rejestrowy

Konstrukcją pośrednią pomiędzy hipoteką morską a zastawem jest tzw. zastaw rejestrowy. Jednakże przedmiotem zastawu rejestrowego nie mogą być m.in. statki morskie, mogące być przedmiotem hipoteki morskiej. Kryterium decydującym, który uniemożliwia ustanowienie zastawu rejestrowego, jest zatem wpis danego jachtu do rejestru okrętowego prowadzonego przez izby morskie. Jeżeli jest wpis, to zastawu rejestrowego nie można ustanowić, a jedynie hipotekę morską.

Do ustanowienia zastawu rejestrowego potrzebna jest umowa zastawnicza między zastawcą (właścicielem jachtu) a zastawnikiem (bankiem) oraz wpis do rejestru zastawów. W umowie zastawniczej należy podać najwyższą sumę zabezpieczenia, czyli maksymalną kwotę, do której zastawnik może zaspokoić się z przedmiotu zastawu.

W przypadku niezabezpieczonej pożyczka na jacht nie wykorzystuje się jachtu ani niczego innego jako zabezpieczenia. Bez tego zabezpieczenia stopy procentowe niezabezpieczonych pożyczek mogą być wyższe, a warunki ich spłaty krótsze.

Pożyczkobiorca nie straci jachtu, jeśli nie spłaci niezabezpieczonej pożyczki. Będzie musiał jednak ponieść konsekwencje, w tym pogorszenie swojej zdolności kredytowej i poniesienie kosztów, jeśli pożyczkodawca pozwie pożyczkobiorcę do sądu.

 

Zaangażowanie dobrze poinformowanych i doświadczonych doradców w dyskusję o finansowaniu jachtu jest niezbędne do zapewnienia optymalnego rozwiązania finansowania dla jachtu. Właściwie skonstruowana struktura finansowa ze wszystkimi współpracującymi częściami składowymi zapewni potencjalnemu właścicielowi jachtu spokój ducha.

 

Leave a Reply