Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu jachtów rekreacyjnych na Malcie

Zgodnie z wytycznymi wydanymi na 2020 r. przez maltański urząd skarbowy – wpływ podatku VAT poniesionego na leasing jachtu można znacznie zmniejszyć w zależności od zakresu użytkowania i korzystania z jachtu na wodach terytorialnych UE.

Wprowadzenie

W dniu 12 marca 2020 r. Urząd Skarbowy wydał nowe wytyczne („Wytyczne 2020”) dotyczące stosowania przepisów dotyczących „użytkowania i przyjemności z VAT” w odniesieniu do dostaw leasingowych jachtów, zastępując te wydane w przeszłości.  Nowe wytyczne, choć nadal oparte na art. 59a unijnej dyrektywy VAT, odzwierciedlają ostatnie zmiany w UE i najlepsze praktyki rynkowe.  Ten arkusz informacyjny zawiera przegląd zasad VAT związanych z leasingiem jachtów.

Krótkoterminowy leasing jachtu

Krótkoterminowy leasing jachtu (tj. ciągłe posiadanie lub użytkowanie nie dłuższe niż 90 dni) uważa się za świadczenie usługi objętej maltańskim podatkiem VAT, gdy jacht oddano do dyspozycji leasingobiorcy na  Malcie.  W związku z tym, rejestracji na VAT na Malcie zwykle wymaga się od właścicieli/operatorów jachtów, którzy czarterują swój jacht w wyżej wymieniony sposób. Mają oni prawo domagać się naliczonego podatku VAT poniesionego w związku z prowadzeniem działalności czarterowej jachtu z uwzględnieniem naliczonego podatku VAT na Malcie przy zakupie/imporcie jachtu.  Krótkoterminowe leasingi jachtów, które rozpoczynają się na terytorium poza Maltą, podlegałyby ewentualnym przepisom VAT dotyczącym tego terytorium.

Długoterminowy leasing jachtu na rzecz leasingobiorców niebędących przedsiębiorcami (B2C)

Długoterminowy leasing jachtu (tj. leasing obejmujący ponad 90 dni ciągłego posiadania lub użytkowania) na rzecz osób niebędących podatnikami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na Malcie, jeżeli:
  • leasingobiorca ma siedzibę w  Malcie;  lub
  • leasingodawca ma siedzibę na Malcie, a jacht zostaje oddany do dyspozycji leasingobiorcy na Malcie.
Maltańska rejestracja na VAT jest zwykle wymagana w przypadku długoterminowych umów leasingowych na rzecz leasingobiorców niebędących przedsiębiorcami, gdy umowa ta podlega jurysdykcji podatkowej na Malcie.  Z kolei tacy leasingodawcy mają prawo domagać się naliczonego podatku VAT naliczonego w ramach działalności czarterowej jachtu, w tym naliczonego VAT, który może zostać poniesiony przy zakupie/imporcie jachtu.

 Długoterminowy leasing jachtów dla klientów biznesowych (B2B)

Długoterminowy leasing jachtów (leasing obejmujący ponad 90 dni ciągłego posiadania lub użytkowania) osobom prowadzącym działalność gospodarczą (tj. podatnikom) jest zgodny ze standardowymi zasadami B2B dotyczącymi miejsca dostawy.  Innymi słowy, leasingobiorca ma siedzibę na Malcie, niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę leasingodawca lub gdzie jacht jest oddany do dyspozycji leasingobiorcy.

Przepisy dotyczące „użytkowania i przyjemności”

Nieodłączną cechą jachtu jest to, że jest to ruchome dobro, który przekracza granice i terytoria. Przepisy podatkowe dotyczące jachtów i leasingu jachtów różnią się w zależności od jurysdykcji. Mogą też nie obowiązywać na wodach terytorialnych po za UE. Takie podejście daje możliwość na zorganizowanie transakcji związanych z jachtem w sposób efektywny podatkowo.
W ramach swoich uprawnień w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, nieopodatkowaniu i zakłóceniom konkurencji, w dniu 12 marca 2020 r. Maltański Urząd Skarbowy wydał zmienione wytyczne dotyczące stosowania przepisów dotyczących „użytkowania i przyjemności” w kontekście leasingu jachtów.

Wytyczne 2020 a przepisy dotyczące „Użytkowania i Przyjemności”

W odniesieniu do Wytycznych 2020 ogólną zasadą pozostaje fakt, że 18% maltańskiego podatku VAT stosuje się do leasingu łodzi rekreacyjnych na Malcie, zgodnie ze standardowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT. Jednakże leasingodawca może dostosować VAT naliczany leasingobiorcy w taki sposób, aby był on współmierny do faktycznego czasu, jaki jacht spędza na wodach terytorialnych UE.  Takie przepisy dotyczące „użytkowania i korzystania” można stosować tylko wtedy, gdy możliwe jest określenie rzeczywistego czasu na terytorium UE/poza nim. Wytyczne 2020 zawierają ponadto szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób należy skorygować deklaracje VAT leasingodawcy, aby odzwierciedlić faktyczne wykorzystanie i korzystanie przez  leasingobiorcę w odpowiednim okresie. W istocie, w zakresie, w jakim korzystanie z jachtu w danym okresie VAT wynosi mniej niż 100% w UE, leasingodawca może ubiegać się o zwrot podatku VAT, który zostałby w ten sposób zawyżony. Roszczenie należy złożyć za pomocą deklaracji VAT obejmującej okres bezpośrednio następujący po okresie, w którym użytkowano jacht i korzystano z niego na terytorium poza UE.  Do celów obliczania czasu przebywania na terytorium UE lub poza nim leasingodawca wykorzystuje takie dokumenty i/lub dane technologiczne, w tym dzienniki przechowywane przez kapitana jachtu rekreacyjne, a także wszelkie dane GPS/AlS.
Taki mechanizm odzwierciedla uznanie przez Urząd Skarbowy trudności, jakie leasingodawcy jachtów rekreacyjnych mają w ustaleniu zakresu, w jakim jachty są użytkowane na wodach terytorialnych UE i poza nimi, gdy opłaty leasingowe płaci się z góry.  Zapewnia również, że w okresie leasingu VAT jest naliczany od części leasingu odzwierciedlającej efektywne wykorzystanie i korzystanie w UE. Wówczas należy uzyskać pisemną zgodę od Departamentu VAT na piśmie, aby leasingodawca skorygował podatek VAT naliczany najemcy na podstawie skutecznego wykorzystania i korzystania. Urząd skarbowy może zastosować dodatkowe warunki.

Inne uwagi dotyczące podatku VAT

Zakup jachtu przez leasingodawcę

Sposób rozliczenia podatku VAT od zakupu jachtu przez leasingodawcę zależy od tego, czy jacht kupuje się lokalnie, czy w innym państwie członkowskim UE, czy importuje się na Maltę z kraju trzeciego. Jednak w każdym przypadku zakup/import jachtu powinien być neutralny dla VAT dla leasingodawców, którzy używają swoich jachtów wyłącznie do celów biznesowych, w tym czarteru jachtów.
W odniesieniu do importu, import jachtu na Maltę podlega 18% podatkowi VAT, płatnemu organowi celnemu w punkcie odprawy celnej.  Jeżeli jacht ma być leasingowany, leasingodawca może zażądać zwrotu importowego podatku VAT za pomocą standardowych procedur roszczeniowych.
Malta stosuje jednak atrakcyjne procedury odroczenia podatku VAT, które zastępują konieczność fizycznego zapłacenia i ostatecznie odzyskania podatku VAT.  Z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków, importerzy jachtów rekreacyjnych przeznaczonych do leasingu mogą uzyskać zezwolenie na odroczenie podatku VAT, nawet bez potrzeby gwarancji bankowej.

Sprzedaż jachtu przez leasingodawcę

Sposób rozliczenia podatku VAT od każdej sprzedaży jachtu będzie zależał od miejsca, w którym sprzedaż ma miejsce dla celów podatku VAT.  Jeśli sprzedaż ma miejsce na Malcie, należny będzie podatek w wysokości 18% podatku VAT.  I odwrotnie, sprzedawca jachtu na Malcie nie naliczyłby podatku VAT, gdyby sprzedawca nie domagał się podatku VAT naliczonego przy jego zakupie.  Może się zdarzyć, że taki jacht posiada status „VAT zapłacony” w początkowym punkcie zakupu jachtu przez sprzedającego.
Więcej na temat samej rejestracji jachtu na Malcie, znajdziecie tutaj.

Leave a Reply