Zalety rejestracji jachtu pod banderą maltańską

W związku z tym, iż ostatni mój wpis dotyczący wyboru odpowiedniej bandery spotkał się z dużym zainteresowaniem, to postanowiłam poświęcić jeszcze trochę czasu na ten temat.

Wiele osób pyta się mnie, jaka bandera według mnie, jest najlepsza. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwe. Pamiętajmy, że jej wybór powinien być związany m. in. z przeznaczeniem jachtu i miejsc, gdzie będzie on pływał. Jednak, jeśli miałabym odpowiedzieć na to pytanie? To myślę, że dla polskiego rezydenta podatkowego jedną z najlepszych bander byłaby maltańska oraz gibraltarska. Dzisiaj jednak skupię na banderze maltańskiej.

Rejestracja jachtu pod banderą maltańską

Wszystkie rodzaje jachtów pływających, począwszy od jachtów rekreacyjnych i kończąc na platformach wiertniczych, mogą być zarejestrowane pod banderą maltańską. Jednak jest jeden warunek. Muszą te jednostki być własnością spółki maltańskiej utworzonej w celu zarejestrowania statku pod banderą Malty.

Zatem pierwszym krokiem zarejestrowania jachtu pod banderą maltańska jest zarejestrowanie spółki na Malcie. Należy pamiętać, iż przy zakładaniu takie spółki trzeba wyraźnie wskazać, iż będzie ona służyła do rejestracji jachtu na Malcie.

Założenie i utrzymanie spółki maltańskiej w celu rejestracji jachtu pod banderą maltańską jest szybkie. Nie ma żadnych wymogów dotyczących narodowości, zarówno dla udziałowców, jak i dyrektorów. Pamiętajmy tylko, żeby spółka ma maltańska rezydencję podatkową, gdy dyrektorem ujawnionym w MFSA (rejestr spółek maltańskich) jest Maltańczyk.

Jachty w wieku 15 lat i starsze, ale poniżej 20 lat, muszą przejść inspekcję przez upoważnionego inspektora na Malcie przed lub w ciągu miesiąca po rejestracji tymczasowej jachtu.

Jachty w wieku co najmniej 20 lat, ale krótszym niż 25 lat, muszą przejść inspekcję przez upoważnionego inspektora na Malcie przed tymczasową rejestracją. Zasadniczo statki handlowe mające 25 lat i więcej nie są rejestrowane.

Procedura rejestracji jachtu jest stosunkowo prosta. Dzieli się ona na tymczasową i stałą rejestrację. Tymczasowa rejestracja może nastąpić bardzo szybko. Jednakże następuje ona po inspekcji przez organ odpowiedzialny za rejestrację jachtów, czy jacht spełnia wszystkie standardy wymagane przez odpowiednie konwencje międzynarodowe.

Tymczasowa rejestracja jest ważna przez sześć miesięcy. Można ją przedłużyć o kolejne sześć miesięcy. W tym czasie należy skompletować całą dokumentację potrzebną do stałej rejestracji. Są to w szczególności dowody własności jachtu i wyrejestrowanie z poprzedniego rejestru.

Maltese Falcon pod banderą maltańską

Program leasingowy a opłata podatku VAT

Jachty używane na wodach UE oraz wszystkie jachty będące własnością obywateli UE muszą być opłacane z tytułu podatku VAT.  Muszą także posiadać świadectwo opłaty VAT. Malta jest jedną z jurysdykcji UE oferujących znaczne obniżki VAT za pomocą struktur leasingowych. Malta oferuje również najniższą podstawową stawkę podatku VAT na poziomie 18%.

W prawie maltańskim, dla celów podatku VAT, leasing jachtu jest świadczeniem usług z prawem do odliczenia naliczonego podatku VAT przez leasingodawcę. To świadczenie usług podlega opodatkowaniu zgodnie z użytkowaniem jachtu przypisanym do wód terytorialnych Unii Europejskiej. Jest tak pod warunkiem że leasingodawcą jest maltańska spółka (w tym bank komercyjny), która leasinguje jacht każdej maltańskiej lub zagranicznej osobie prawnej.

Wytyczne wydane przez Maltański Departament ds. podatku VAT ustalają szacunkową część procentową leasingu na podstawie czasu użytkowania jachtu na wodach terytorialnych UE. Te wartości procentowe są uzależnione od długości jachtu i jej napędu. Zatem, standardową stawkę podatku VAT w wysokości 18% stosuje się tylko do ustalonego procentu leasingu. Ten procent leasingu wiąże się z czasem użytkowania jachtu na wodach terytorialnych UE. Minimalną stawkę płaci się dla jachtu o długości 24 metrów lub większej, gdzie część podlegająca podatkowi VAT jest na poziomie 30% przy efektywnej stawce podatku VAT i podatku między 5,4% a 6,2%.

Jak skorzystać z programu leasingowego na Malcie?

Aby skorzystać z maltańskiego programu leasingu, jacht musi przypłynąć na Maltę na samym początku umowy leasingu. Sama umowa leasingu finansowego powinna zostać zawarta między maltańską spółką a dowolną maltańską lub zagraniczną osobą fizyczną lub prawną. Przed podpisaniem niniejszej umowy należy zwrócić się do maltańskiego Komisarza ds. podatku VAT z wnioskiem o zatwierdzenie stawki podatku VAT. Komisarz ds. podatku VAT potwierdza na piśmie stawkę stosowaną zgodnie z użytkowaniem na wodach terytorialnych UE oraz zatwierdza wartość zadeklarowaną jachtu. W tym celu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie składa się świadectwo wyceny jachtu.

Płatności są podzielone na dwie fazy. Początkową składkę leasingobiorca płaci na rzecz leasingodawcy w wysokości 50% wartości jachtu. Następnie, leasingobiorca płaci raty leasingowe co miesiąc na rzecz leasingodawcy. Prawo maltańskie wymaga, aby umowa leasingu nie przekraczała 36 miesięcy.

Jeżeli leasingodawca zdecyduje się na zakup jachtu od leasingodawcy po zakończeniu leasingu, to wówczas otrzymuje on zaświadczenie opłaty VAT.

Leasing jachtowy – wytyczne dotyczące wyliczania VAT

Umowa leasingu finansowego jachtu do celów prywatnych jest umową, na mocy której leasingodawca (właściciel jachtu) zleca użytkowanie jachtu na rzecz leasingobiorcy (osoby wynajmującej jacht) w zamian za wynagrodzenie. Ponadto, na koniec okresu leasingu, leasingobiorca może zdecydować się na nabycie jachtu po cenie procentowej pierwotnej ceny jachtu.

Należy zauważyć, że transakcje, o których mowa powyżej, są zapisami księgowymi i nie ma potrzeby dokonywania rzeczywistego transferu gotówki.

Sposób obliczania wykorzystania jachtu na wodach terytorialnych UE

Wytyczne wydane przez Maltański Departament ds. podatku VAT ustalają szacunkową część procentową leasingu na podstawie czasu użytkowania jachtu na wodach terytorialnych UE. Te wartości procentowe ustala się w zależności od długości jachtu i jej napędu.

Poniższa tabela pokazuje ustalone części procentowe w zależności od rodzaju jachtu:

Rodzaj jednostki % leasingu objęty podatkiem VAT Efektywna stawka podatku VAT
Jachty żaglowe lub motorowe o długości przekraczającej 24 metry 30% 5.4%
Jachty żaglowe o długości między 20,01 a 24 metry 40% 7,2%
Jachty motorowe o długości między 16,01 a 24 metry 40% 7,2%
Jachty żaglowe o długości od 10,01 do 20 metrów 50% 9%
Jachty motorowe o długości od 12,01 do 16 metrów 50% 9%
Jachty żaglowe do 10 metrów długości 50% 10,8%
Jachty motorowe o długości od 7,51 do 12 metrów (jeśli są zarejestrowane w rejestrze handlowym) 60% 10,8%
Jachty motorowe o długości do 7,5 metra (jeżeli są zarejestrowane w rejestrze handlowym) 90% 16,2%
Jachty mogące pływać wyłącznie po chronionych wodach 100% 18%

Przykład wyliczenia podatku VAT

Jacht o długości 25 metrów, którego wartość wynosi EUR 1 000 000.

Zaliczka:

Początkowo leasingobiorca płaci leasingodawcy połowę wartości jachtu w wysokości 500 000 euro.

500 000 x 30% = 150 000 (należy zauważyć, że część podlegająca podatku VAT wynosi tylko 30%, ponieważ jacht przekracza 24 metry)

VAT = 150 000 @ 18% = 27 000 EUR

Vat od pierwszej płatności wynosi EUR 27 000, a zatem łączna kwota do zapłaty za pierwszą ratę, w tym VAT, wynosi EUR 527 000.

Raty:

To właśnie dzięki ratom osiąga się zysk, ponieważ prawo wymaga, aby leasingodawca osiągnął co najmniej 10% zysku. Z tego powodu obliczane są 36 miesięczne raty w wysokości EUR 16 667, które wynoszą ok. EUR 600 000, a zatem 10% zysku jest obliczane na łączną kwotę EUR 1 000 000. Ponadto, z tego 10% zysku, spółka ma płacić podatek dochodowy. Udziałowcy spółki, którzy nie są obywatelami maltańskimi, muszą opłacić podatek na poziomie 5%. Oznacza to, że 5 000 euro należy doliczyć do podatku VAT płaconego od całej transakcji: 36 miesięcznych rat po 16, 667 x 30% = 5000.

VAT = 5 000 x 18% = 900, a to oznacza, że podatek VAT od rat wynosi 900 euro miesięcznie. Ponadto, jak stwierdzono powyżej, ponieważ w ciągu 36 miesięcy w przypadku leasingodawcy powstaje zysk w wysokości 100 000 EUR. Ten zysk jest opodatkowany w wysokości 5%, a zatem 5000 EUR jest należne z tytułu podatków.

Umorzenie:

1% wartości = 10 000

VAT = 10 000 x 18% = 1800

Oprócz VAT zapłaconego od 1% wartości jachtu, leasingodawca musi również zapłacić podatek w wysokości 5%, jeżeli udziałowcy nie są obywatelami maltańskimi. W związku z tym, podatek zapłacony od 10% zysku zapłaconego przez leasingodawcę oraz podatek od wartości 1% jachtu, kiedy leasingobiorca kupuje jacht, w momencie zakończenia umowy leasingu, wynosi Euro 5, 500.

Podsumowując, na przykładzie wyżej wymienionego jachtu, VAT wynosi EUR 27 000 przy pierwszej płatności, a następnie w wysokości EUR 900 w każdej z 36 miesięcznych rat oraz EUR 1 800 przy ostatecznej sprzedaży. Ponadto 5,500 EUR to kwota podatku należnego od leasingodawcy od osiągniętego zysku i końcowego przelewu. Stanowi to sumę EUR 66,700. Dlatego łączna kwota podatku i opłaconego VAT wynosi średnio 6,6%. Jeżeli przy sprzedaży wszystkie warunki są ściśle przestrzegane, to leasingobiorca można ubiegać się o certyfikat, że jacht ma opłacony VAT.

Podsumowanie

Aby zastosować powyższe wytyczne, należy spełnić następujące warunki:

  • jacht musi przypłynąć na Maltę, najlepiej na początku umowy leasingu;
  • umowa leasingu finansowego powinna być pomiędzy spółką maltańską oraz inną maltańską lub zagraniczną osobą fizyczną lub prawną;
  • należy uzyskać pisemną zgodę od Komisarza ds. VAT, w której potwierdzi stawkę stosowaną zgodnie z użytkowaniem jachtu na wodach terytorialnych UE (w zależności od wielkości i napędu jachtu), a także zadeklarowaną wartość jachtu. W tym celu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie należy złożyć świadectwo wyceny jachtu;
  • składka początkowa zostanie uiszczona przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy w wysokości 50% wartości jachtu;
  • raty leasingu będą płatne co miesiąc, a umowa leasingu nie będzie przekraczać 36 miesięcy;
  • oczekuje się, że leasingodawca osiągnie zysk z umowy leasingu przewyższający wartość jachtu;
  • każda wartość zakupu na koniec umowy leasingu nie może być mniejsza niż 1% pierwotnej wartości jachtu i będzie podlegać standardowej stawce podatku VAT w wysokości 18%;
  • jeżeli leasingobiorca zdecyduje się na zakup jachtu po zakończeniu umowy leasingu, to leasingobiorca otrzyma zaświadczenie o opłacie podatku VAT.

Jedna uwaga do wpisu “Zalety rejestracji jachtu pod banderą maltańską

Leave a Reply