Rezydencja podatkowa na Malcie dla marynarzy

Malta wprowadziła nowy program podatkowy, który zapewnia zachęty podatkowe do kwalifikowania zatrudnienia w działalności morskiej oraz w obsłudze przemysłu naftowego i gazowego na morzu. Program umożliwia wykwalifikowanym pracownikom zatrudnionym w przemyśle morskim i naftowo-gazowym korzystanie z ryczałtowej stawki 15% podatku od dochodu z tytułu zatrudnienia uzyskanego w związku z pracą lub obowiązkami wykonywanymi na Malcie lub w odniesieniu do dowolnego okresu spędzonego poza Maltą w związku z taką pracą lub obowiązkami.

Załoga pracująca na pokładzie jachtu pływającego pod banderą Malty może zostać rezydentami Malty jako „osoby o wysokich kwalifikacjach”. Natomiast jako płatnicy podatku na Malcie będą uprawnieni do korzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego mającej zastosowanie do tego rodzaju kwalifikującego się zatrudnienia.

Dla kogo rezydencja podatkowa na Malcie?

Wszystkie osoby spełniające poniższe kryteria są uprawnione do rezydencji podatkowej na Malcie:

 • posiadają odpowiednie kwalifikacje związane z pracą na morzu;
 • mają prawo do wynagrodzenia w wysokości co najmniej 65 000 EUR (z wyłączeniem rocznej wartości wszelkich świadczeń dodatkowych) w ramach umowy o pracę;
 • korzystają z zakwaterowania uważanego za normalne dla porównywalnej rodziny na Malcie;
 • nie mają stałego miejsca zamieszkania na Malcie;
 • posiadają ważny dokument ID;
 • posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne;
 • nie korzystają z żadnych alternatywnych zachęt podatkowych dostępnych na Malcie;
 • podpisali Qualifying Contract of Employment na Malcie.

Qualifying Contract of Employment podlega prawu Malty. Na jego podstawie uzyskuje się dochód z pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie. Wnioskodawca musi udowodnić przed Urzędem ds. Transportu na Malcie, że 1) niniejszą umowę sporządzono w celu wykonywania rzeczywistej i efektywnej pracy na Malcie, 2) posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe, oraz 3) że wykonuje czynności, o których mowa poniżej.

Wnioskodawca musi również w pełni ujawnić do celów podatkowych i zadeklarować zarobki otrzymane z tytułu dochodu z powyższej umowy oraz wszystkie dochody otrzymane od osoby powiązanej z jego pracodawcą wypłacającej dochód z tej umowy jako podlegający opodatkowaniu na Malcie.

Rezydencja podatkowa a stawka podatku

Przepisy przewidują korzystną stawkę podatkową w wysokości 15% od kwalifikującego się zatrudnienia w wysokości 65 000 EUR (z wyłączeniem świadczeń dodatkowych). Skutkuje to minimalnym rocznym podatkiem w wysokości 9 750 € bez możliwości ubiegania się o jakąkolwiek ulgę, odliczenie, kredyt lub potrącenie.

Jak długo obowiązuje ta stawka?

Korzystna stawka podatkowa jest dostępna przez okres 5 lat dla obywateli EOG i Szwajcarii oraz przez okres 4 lat dla obywateli krajów trzecich. Można ją przedłużyć odpowiednio na kolejne 5 lat i 4 lata.

Rezydencja podatkowa Malty a stanowiska

Kwalifikujące się zatrudnienie obejmuje następujące stanowiska:

 • Działalność morska
 • Dyrektor Generalny
 • Dyrektor Operacyjny
 • Dyrektor Zarządzający
 • Dyrektor finansowy
 • Główny menadżer
 • Kierownik ds. Załogowych
 • Menedżer techniczny
 • Nadzorca techniczny statku
 • Wyznaczona osoba na lądzie
 • Kapitan
 • Główny Mate
 • Drugi oficer
 • Główny inżynier
 • Drugi inżynier
 • Szef kuchni

Kwalifikujące się biuro to miejsce zatrudnienia wymienionych powyżej osób, które spełnia następujące wymagania:

 • posiada Dokument Zgodności (DOC) wydany na podstawie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM) lub Licencją na usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy marynarzy wydanej zgodnie z Konwencją o pracy na morzu, 2006; lub
 • zatrudnia konkretne osoby do pracy na pokładzie dowolnego statku (z wyłączeniem statków wykonujących regularne usługi, a także statków, których użytkowanie lub eksploatacja wymaga certyfikatu zgodnie z Przepisami dotyczącymi statków handlowych i które są zacumowane lub zakotwiczone na wodach terytorialnych Malty lub w jakimkolwiek porcie na Malta) przez okres co najmniej jednego miesiąca w ciągu roku kalendarzowego; lub
 • które prowadzi głównie działalność handlową lub gospodarczą polegającą na obsłudze przemysłu naftowego i gazowego offshore.

Leave a Reply